Skip to content Skip to footer
0 items - 0 Ft 0

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
PREAMBULUM
Üdvözöljük honlapunkon!
Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert
megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen hatályos Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban: ÁSZF) tartalmát (ÁSZF hatályának kezdő dátuma: 2022.0)
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás
menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk
megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
IMPRESSZUM
Vállalkozás (Eladó) adatai:
Cégnév: E-Charger Hungary Kft.
Székhely: 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 .
Levelezési cím: 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 .
Cégjegyzékszám: 05-09-035682
Adószám: 32015993-2-05
Képviselő: Kiss-Simon Gábor
Telefonszám: + 36706309912
E-mail: gabor.kiss-simon@outlook.com
Honlap: http://wwww.e-charger.hu
Bankszámlaszám: 12046119-01839994-00100008
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.
Elérhetőség: info@sybell.hu
FOGALMAK
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy (Vevő)
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi
szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag
távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért
a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Fogyasztónak nem minősülő Vevő: azon nem természetes személyek, akik a terméket megrendelik
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon
belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi
alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései
mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek
megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a
szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a
felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Jelen ÁSZF kiterjed a Fogyasztónak nem minősülő személyre is.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a
Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF
maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az
Eladó nem iktatja.
E-SZÁMLÁZÁS
Vállalkozásunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen
ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.
Vállalkozásunk a megrendelés elküldését követően utólag gondoskodik a számla kiállításáról, amelyet
e-mailben is megküld a vásárló részére.
ÁRAK
Az árak forintban értendők. Az árak bruttó árak, azaz a feltüntetett ára az ÁFA összegét már
tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból
az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.
Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás
hibás ár” pontja alapján jár el.
PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
Impresszumban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő Vállalkozás részére.
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak,
illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet
felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra
vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig
az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően
nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb
határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A
telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás
köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a fogyasztó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával
– annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint
levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során
nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok
látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói
panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető
Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az
érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre
irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető
testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat
megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület
előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy
részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik
hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A
fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló
törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság
kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a
számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező,
nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig,
de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető
testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi
eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület
a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell
írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá
bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki
címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan
formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
– a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
– a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését
– a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
– a testület döntésére irányuló indítványt,
– a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt
egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és
nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
SZERZŐI JOGOK
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §
(1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi
programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel
a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással,
forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: E-Charger Hungary Kft
RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX
Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és
az érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.
A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő
leírásokban adunk tájékoztatást.
AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által
bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott
adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra,
illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az
Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra,
hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás
kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
– 0 Ft-os ár,
– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét,
mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden
hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
A HONLAP HASZNÁLATA
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A
honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék
találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges
darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt
módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az
adott tételt.
A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként
nyílik a lehetőség regisztráció nélküli vásárlásra. A vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a
Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, cégnév, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől
eltérő a szállítási cím. Felhasználó a megrendeléshez egyéni megjegyzést fűzhet.
A weboldalon nincs lehetőség regisztráció útján fiók létrehozására.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználó véglegesítheti a megrendelését, a Megrendelés
gomb megnyomásával. A szállítás minden esetben házhozszállítás útján, a Vállalkozás által megbízott
futárszolgálat segítségével történik.
A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a
megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén javíthat a megadott
adatokon.
Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti
rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése
után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül
köteles jelezni azt a Vállalkozás felé.
A MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés
megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek.
Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek
kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési
kötelezettséget von maga után.
RENDELÉS FELDOLGOZÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön
ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés
akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében
hozzáférhetővé válik.
Fizetési módok
A termékek ellenértékét kizárólag banki átutalás útján rendezheti, az alábbiak szerint:
Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12046119-01839994-00100008
Vevő köteles a banki átutalás közleményeként feltüntetni a megrendelés azonosítószámát/kódját.
Amennyiben Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Eladó jogosult a megrendelés teljesítését
megtagadni.
Átvételi módok, átvételi díjak
A vásárló által megrendelt termékeket Vállalkozó részükre házhoz szállítja, a szállítási díjat a termékek
ára már tartalmazza, külön díjazást Vállalkozó nem köt ki.
Vállalkozó a termék szállításával és kézbesítésével megbízott futárszolgálatot önállóan, saját maga
választja ki.
Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított
legfeljebb 30 nap.
JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának
kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet
is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a
vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes
mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben
kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS
Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai
Unió területén belüli vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország
területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó
rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely
tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely
valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag
végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el.
Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi,
ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami
szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.
Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel
kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazat
specifikus követelményeknek, vagy, hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.
Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben
valósul meg,
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, amíg nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a
szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama
szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok,
költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára
nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a
nem magyarországi vásárlóknak is.
Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely
más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZFben megjelölt szállítási módon.
Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet
a nem magyarországi vásárló is.
Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar
vásárlót ez a jog nem illet meg.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat
nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig,
Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
A jelen ÁSZF vagy bármely módosítását a Vállalkozás a változás hatályba lépését legalább 15 nappal
megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a weboldalon. Az ÁSZF szövegében az
esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése,
továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem
minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Vállalkozás saját
magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele,
továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben a
jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZFben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Vevő mindezt kifejezetten tudomásul
veszi és elfogadja.
FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az
indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.
A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék
adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott
terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási
jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget
megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül
elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles visszaigazolni.
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott
többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a
fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti
vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által
hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a
feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles
a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül
visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek
átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta
előtt elküldi.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.
Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők
között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való
közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó
által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes
összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes
összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített
szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy
portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014
(II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg,
és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek
ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését
követően elveszíti az elállási jogát.
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával
készült.
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben
is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági,
jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe
kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására
számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek
következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan
vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében
érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól
függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a
vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek,
szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az
Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra
kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási
igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető
bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény
érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A
jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli
esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az
általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a
bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a
járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a
javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan
feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai
biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak
meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a
kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor
a Vásárló a terméket átveszi.
Kizáró rendelkezések
Jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően, Eladó nem vállal felelősséget a Termék szállítás közben történő
sérüléséért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért és elvesztéséért. Vevő kijelenti, hogy e
tárgykörben – árleszállítást is beleértve -kártérítési igényt nem támaszt Eladóval szemben, kárigényét a
szállítást végző szolgáltatónál érvényesíti. A szállítás során történt sérülések bizonyítása Vevő
kötelezettsége.
Vevő a szállítási határidő túllépéséből eredő kárigényét abban az esetben érvényesítheti Eladóval
szemben, ha Eladó hitelt érdemlő dokumentumok alapján nem tudja bizonyítani, hogy a termék a
szállítást végző szolgáltatónak határidőben átadásra került.